Borow Jordanow_Slaski Pieszyce

Przeworno Strzelin powiat_strzelinski

Zabkowice_Slaskie Ziebice Zloty_Stok

Wtorek, 21 Maj 2019
 
 
Cel projektu
W ramach realizacji projektu projektodawcy stawiają sobie za najważniejsze zadanie dostosowanie jakości świadczonych usług publicznych oraz stanowionych aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych do potrzeb inwestorów i obywateli w celu  zapewnienia zrównoważonego rozwoju w regionie. Aby to osiągnąć zaplanowano organizację i przeprowadzenie działań szkoleniowych, studiów podyplomowych i doradztwa ekspertów zewnętrznych umożliwiających wykształcenie odpowiednich umiejętności i postaw oraz osiągnięcie wysokiego poziomu wiedzy i kompetencji kadry urzędniczej partnerów projektu.

Szczególna rola w procesie aktywizacji lokalnego potencjału rozwojowego przypada samorządowej administracji publicznej, która musi posiadać własny potencjał organizacyjny i kadrowy umożliwiający wysoką jakość realizowanych zadań i świadczonych usług związanych z zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnych. Kondycja służb publicznych w istotnym stopniu wpływa również na polityki kluczowe dla realizacji celów określonych w Strategii Lizbońskiej.
Analiza przeprowadzona w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wskazuje na niedostateczną jakość stanowionych aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych. Potwierdzają to badania opinii publicznej, wskazujące na trudności w komunikacji z urzędem, niejasność i zawiłość aktów prawa miejscowego oraz słaby przepływ informacji w samych urzędach jako najważniejsze wady administracji publicznej. Dotyczy to zwłaszcza administracji samorządowej z terenów wiejskich i miejsko - wiejskich. Diagnozę tę potwierdza Strategia Rozwoju Powiatu Strzelińskiego na lata 2008 - 2018, która jako jeden z celów horyzontalnych określa aktywną współpracę władz samorządowych oraz mieszkańców w zakresie kreowania polityki lokalnej oraz stanowienia prawa miejscowego.

Wychodząc z powyższych założeń powiat strzeliński oraz gminy Strzelin, Borów, Ziębice, Przeworno, Złoty Stok, Jordanów Śląski, Ząbkowice Śląskie, Pieszyce nawiązały porozumienie o partnerstwie z zakresie przygotowania i organizacji niniejszego projektu. Punkt wyjścia dla podjęcia wspólnych działań stanowi ocena sytuacji jednostek samorządowych uczestniczących w projekcie wskazująca na brak spójnego systemu działań pomiędzy podmiotami: samorządów, ich służb i instytucji powiatów, oraz możliwość budowy kapitału społecznego poprzez powstanie sieci wymiany doświadczeń między gminami (przykład dobrej praktyki). Partnerstwo stwarza również szanse na wypracowanie wspólnych standardów jakości świadczonych usług, a w przyszłości umożliwi spójną politykę na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju.

Celem ogólnym projektu jest wzrost jakości świadczonych usług publicznych poprzez zwiększenie zdolności i kompetencji pracowników w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych jednostek administracji samorządowej biorących udział w projekcie.

Cele szczegółowe, jakie beneficjenci chcą osiągnąć w wyniku realizacji projektu, to zwłaszcza:
  • poprawa jakości stanowionych aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych,
  • poprawa jakości świadczonych usług publicznych,
  • wyposażenie kadr urzędniczych w niezbędne umiejętności i kompetencje w zakresie wdrażanych usprawnień,
  • kreowanie i wdrożenie postaw oraz kompetencji związanych z etosem urzędnika publicznego,
  • stworzenie zespołów współpracy i wymiany wiedzy między pracownikami wewnątrz urzędu oraz pomiędzy gminami uczestniczącymi w projekcie.

Cel realizacji projektu zgodny jest z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (dalej PO KL), realizując jego cel główny oraz V cel strategiczny: ?Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa", a także z celem działania 5.2 zakładającym m.in. ?Wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy na szczeblu samorządu terytorialnego". Wszystkie cele projektu są również zgodne Planem Działania na lata 2007- 2008 dla PO KL - działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, dokumentacją konkursową oraz z założeniami nakreślonymi przez PO KL i Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL.

Niniejszy projekt wpisuje się również w realizację celu 1 Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia - ?Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa". Równocześnie wpisuje się w założenia Strategicznych Wytycznych Wspólnoty na lata 2007-2013. Wytyczna nr 1.3.4 ?Zdolności administracyjne" zakłada, bowiem wzmacnianie potencjału administracji w zakresie przygotowywania i wdrażania polityk i programów, stanowienia dobrego prawa oraz wspierania współpracy pomiędzy sektorem publicznym oraz społeczno-gospodarczym. Tym samym przyczynia się do realizacji celów Strategii Lizbońskiej.

Projekt jest również w pełni zgodny z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej w zakresie równości szans oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
 
Licznik odwiedzin
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj8
mod_vvisit_counterW tym tygodniu13
mod_vvisit_counterW tym miesiącu220
mod_vvisit_counterOd uruchomienia strony121674
 
Top!
Top!