Borow Jordanow_Slaski Pieszyce

Przeworno Strzelin powiat_strzelinski

Zabkowice_Slaskie Ziebice Zloty_Stok

Poniedziałek, 10 Sierpień 2020
 
 
Cel projektu
W ramach realizacji projektu projektodawcy stawiaj sobie za najwaniejsze zadanie dostosowanie jakoci wiadczonych usug publicznych oraz stanowionych aktw prawa miejscowego oraz aktw administracyjnych do potrzeb inwestorw i obywateli w celu zapewnienia zrwnowaonego rozwoju w regionie. Aby to osign zaplanowano organizacj i przeprowadzenie dziaa szkoleniowych, studiw podyplomowych i doradztwa ekspertw zewntrznych umoliwiajcych wyksztacenie odpowiednich umiejtnoci i postaw oraz osignicie wysokiego poziomu wiedzy i kompetencji kadry urzdniczej partnerw projektu.

Szczeglna rola w procesie aktywizacji lokalnego potencjau rozwojowego przypada samorzdowej administracji publicznej, ktra musi posiada wasny potencja organizacyjny i kadrowy umoliwiajcy wysok jako realizowanych zada i wiadczonych usug zwizanych z zaspokajaniem potrzeb spoecznoci lokalnych. Kondycja sub publicznych w istotnym stopniu wpywa rwnie na polityki kluczowe dla realizacji celw okrelonych w Strategii Lizboskiej.
Analiza przeprowadzona w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wskazuje na niedostateczn jako stanowionych aktw prawa miejscowego oraz aktw administracyjnych. Potwierdzaj to badania opinii publicznej, wskazujce na trudnoci w komunikacji z urzdem, niejasno i zawio aktw prawa miejscowego oraz saby przepyw informacji w samych urzdach jako najwaniejsze wady administracji publicznej. Dotyczy to zwaszcza administracji samorzdowej z terenw wiejskich i miejsko - wiejskich. Diagnoz t potwierdza Strategia Rozwoju Powiatu Strzeliskiego na lata 2008 - 2018, ktra jako jeden z celw horyzontalnych okrela aktywn wspprac wadz samorzdowych oraz mieszkacw w zakresie kreowania polityki lokalnej oraz stanowienia prawa miejscowego.

Wychodzc z powyszych zaoe powiat strzeliski oraz gminy Strzelin, Borw, Zibice, Przeworno, Zoty Stok, Jordanw lski, Zbkowice lskie, Pieszyce nawizay porozumienie o partnerstwie z zakresie przygotowania i organizacji niniejszego projektu. Punkt wyjcia dla podjcia wsplnych dziaa stanowi ocena sytuacji jednostek samorzdowych uczestniczcych w projekcie wskazujca na brak spjnego systemu dziaa pomidzy podmiotami: samorzdw, ich sub i instytucji powiatw, oraz moliwo budowy kapitau spoecznego poprzez powstanie sieci wymiany dowiadcze midzy gminami (przykad dobrej praktyki). Partnerstwo stwarza rwnie szanse na wypracowanie wsplnych standardw jakoci wiadczonych usug, a w przyszoci umoliwi spjn polityk na rzecz wspierania zrwnowaonego rozwoju.

Celem oglnym projektu jest wzrost jakoci wiadczonych usug publicznych poprzez zwikszenie zdolnoci i kompetencji pracownikw w zakresie stanowienia aktw prawa miejscowego oraz aktw administracyjnych jednostek administracji samorzdowej biorcych udzia w projekcie.

Cele szczegowe, jakie beneficjenci chc osign w wyniku realizacji projektu, to zwaszcza:
  • poprawa jakoci stanowionych aktw prawa miejscowego oraz aktw administracyjnych,
  • poprawa jakoci wiadczonych usug publicznych,
  • wyposaenie kadr urzdniczych w niezbdne umiejtnoci i kompetencje w zakresie wdraanych usprawnie,
  • kreowanie i wdroenie postaw oraz kompetencji zwizanych z etosem urzdnika publicznego,
  • stworzenie zespow wsppracy i wymiany wiedzy midzy pracownikami wewntrz urzdu oraz pomidzy gminami uczestniczcymi w projekcie.

Cel realizacji projektu zgodny jest z Programem Operacyjnym Kapita Ludzki (dalej PO KL), realizujc jego cel gwny oraz V cel strategiczny: ?Zwikszenie potencjau administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i wiadczenia usug wysokiej jakoci oraz wzmocnienie mechanizmw partnerstwa", a take z celem dziaania 5.2 zakadajcym m.in. ?Wzrost jakoci usug publicznych wiadczonych przez urzdy na szczeblu samorzdu terytorialnego". Wszystkie cele projektu s rwnie zgodne Planem Dziaania na lata 2007- 2008 dla PO KL - dziaanie 5.2 - Wzmocnienie potencjau administracji samorzdowej, dokumentacj konkursow oraz z zaoeniami nakrelonymi przez PO KL i Szczegowy Opis Priorytetw PO KL.

Niniejszy projekt wpisuje si rwnie w realizacj celu 1 Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia - ?Poprawa jakoci funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmw partnerstwa". Rwnoczenie wpisuje si w zaoenia Strategicznych Wytycznych Wsplnoty na lata 2007-2013. Wytyczna nr 1.3.4 ?Zdolnoci administracyjne" zakada, bowiem wzmacnianie potencjau administracji w zakresie przygotowywania i wdraania polityk i programw, stanowienia dobrego prawa oraz wspierania wsppracy pomidzy sektorem publicznym oraz spoeczno-gospodarczym. Tym samym przyczynia si do realizacji celw Strategii Lizboskiej.

Projekt jest rwnie w peni zgodny z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej w zakresie rwnoci szans oraz rozwoju spoeczestwa informacyjnego.
 
Licznik odwiedzin
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj11
mod_vvisit_counterW tym tygodniu11
mod_vvisit_counterW tym miesicu137
mod_vvisit_counterOd uruchomienia strony126035
 
Top!
Top!